• Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen DMK Bouw & Installatie en de opdrachtgever.

  Artikel 1 Definities

   1. Opdrachtnemer: DMK Bouw & Installatie te Voorschoten, die de opdracht uitvoert. 

  1.2 Werknemer: iedere medewerker, die namens opdrachtnemer werkzaamheden verzorgt bij/voor een opdrachtgever.

  1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten uitvoeren van een opdracht.

  1.4 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

  Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen DKM Bouw & Installatie (hierna te noemen: Opdrachtnemer) en een Opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

  2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

  2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

  Artikel 3 Offertes

  3.1 Offertes en/of aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld vervalt de aanbieding altijd na dertig dagen. 

  3.2 Opdrachtnemer kan niet aan de offerte en/of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3.3 De genoemde bedragen in een offerte of aanbieding zijn exclusief btw, transportkosten en eventuele overige kosten of heffingen.

  3.4 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding in de offerte van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand.

  3.5 Overeengekomen prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  Artikel 4 Duur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

  4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.

  4.2 Onderhoudscontracten worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden en worden stilzwijgend verlengd met twaalf maanden indien niet (tijdig) wordt opgezegd conform artikel 7.6. 

  4.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd door een door opdrachtnemer te bepalen volgorde.

  4.4 Opdrachtnemer bepaalt het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdracht. Bovendien is opdrachtnemer vrij in de wijzen van uitvoering van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  4.5 Indien voor de uitvoering van werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, is dit niet een fatale termijn. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt aangeboden om hetgeen overeengekomen te kunnen nakomen.

  4.6 Wijziging van de overeenkomst, hieronder wordt tevens aanvulling begrepen, is mogelijk indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

  4.7 Opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

  Artikel 5 Annulering

  5.1 Indien een aan Opdrachtnemer gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Opdrachtnemer te betalen volgens onderstaand schema, berekend over het afgesproken bedrag van de overeenkomst of het geannuleerde gedeelte daarvan:    

  a) bij annulering meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop de opdracht zal plaatsvinden is Opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer te betalen;  

  b) bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de opdracht is Opdrachtgever gehouden 35% van het factuurbedrag te betalen;  

  c) bij annulering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de opdracht is Opdrachtgever gehouden 55% van het factuurbedrag te betalen;  

  d) bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de opdracht is Opdrachtgever gehouden 80% van het factuurbedrag te betalen;

  e) bij annulering binnen 3 dagen voor de opdracht is Opdrachtgever gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen. 

  5.2 Een aanbetaling wordt niet gerestitueerd.

  5.3 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop Opdrachtnemer kennis heeft genomen van de annulering per post of per email.

  5.4 Annulering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.  

  5.5 In alle gevallen van annulering is Opdrachtgever, naast hetgeen tot nu toe in dit artikel is vermeld, aan Opdrachtnemer verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie ten behoeve van die opdracht, inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van Opdrachtnemer leiden.  

  5.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de overeenkomst, kan Opdrachtnemer de opdracht per direct annuleren. 

  5.7 Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

  5.8 De betalingsverplichting blijft in het geval van artikel 5.6 en 5.7 van deze algemene voorwaarden onverminderd bestaan bij de Opdrachtgever.

  Artikel 6 Betaling

  6.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer zelf werken bevrijdend.

  6.2 Voor aanvang van werkzaamheden dient de aanbetalingsfactuur te worden voldaan, bij wijze van voorschot. De aanbetaling bedraagt 50% van de aanneemsom. 

  6.3 Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag te verrekenen. 

  6.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, of enig andere reden, schorten de betalingsverplichting niet op. 

  6.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende tijdige betaling van de factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. 

  6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 

  6.7 Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  7.1 Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd nakoming van hetgeen overeengekomen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 

  7.2 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

  7.3 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van Opdrachtgever. Onder schade worden kosten bedoeld die zowel indirect als direct door opschorting of ontbinding ontstaan.

  7.4 Indien ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is hij gehouden aan Opdrachtnemer schade en kosten te vergoeden die daardoor direct en indirect ontstaan.

  7.5 In geval van beslaglegging, liquidatie, surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst terstond op te zeggen, dan wel de bestelling te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadeloosstelling dan wel schadevergoeding. Eventuele vorderingen zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

  7.6 Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Wanneer de opzegging een onderhoudscontract betreft, kan de opzegging slechts geschieden per einde van het onderhoudscontract. Opzegging dient  in alle gevallen schriftelijk te geschieden.

  Artikel 8 Garantie

  8.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

  8.2 De garantie geldt voor een periode van zes maanden (wettelijk) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

  8.3 Dak garantie geldt voor een periode van tien jaar na levering en geldt uitsluitend voor de waterdichtheid van het dak. Schade ontstaan door waterschade binnen de woning of desbetreffende ruimte valt niet onder deze garantie en komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking. De dak garantie omvat de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het dak weer volledig waterdicht te krijgen:

  • Jaar 1 bedraagt de vergoeding 100%;
  • Jaar 2 bedraagt de vergoeding 90%;
  • Jaar 3 bedraagt de vergoeding 80%;
  • Jaar 4 bedraagt de vergoeding 70%;
  • Jaar 5 bedraagt de vergoeding 60%;
  • Jaar 6 bedraagt de vergoeding 50%;
  • Jaar 7 bedraagt de vergoeding 40%;
  • Jaar 8 bedraagt de vergoeding 30%;
  • Jaar 9 bedraagt de vergoeding 20%;
  • Jaar 10 bedraagt de vergoeding 10%.

  8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. Dit geldt tevens in gevallen waarin sprake is van onjuiste opslag of onderhoud daaraan.

  8.5 De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

  8.6 De Opdrachtgever is gehouden onmiddellijk het geleverde te (laten) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever dient te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  8.7 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

  8.8 Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  8.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd, zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

  8.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, voor rekening van de Opdrachtgever.

  Artikel 9 Overmacht

  9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is bepaald, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede verstaan werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden. 

  9.2 Opdrachtnemer is tevens bevoegd zich te beroepen op overmacht, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer had moeten nakomen.

  9.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  9.4 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig dagen, mits sprake is van een redelijke termijn, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.

  9.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht een deel van de verplichtingen uit de overeenkomst reeds is nagekomen en daaraan een zelfstandige waarde is toe te kennen, is Opdrachtnemer gerechtigd om voor hetgeen nagekomen is, te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  10.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  10.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

  10.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  10.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

  Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

  11.1 Hetgeen in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

  11.2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

  11.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk blijkt te zijn.

  11.5 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

  Artikel 12 Geheimhoudingsplicht

  12.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden wanneer het gaat om informatie, door Opdrachtgever verstrekt, waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

  12.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. 

  12.3 Uitzondering geldt in gevallen waarin de informatie van belang is in een gerechtelijke procedure als genoemd in Artikel 13, waarbij Partijen betrokken zijn.

  Artikel 13 Toepasselijk recht bij geschillen

  13.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  13.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.